Vedtægter


Navn, hjemsted og formål

§ 1
Foreningens navn er Store Heddinge Antennelaug. Foreningen er hjemmehørende i Store Heddinge i Stevns Kommune.

§ 2
1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:
modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler
udbyde kapacitet til brug for internet, IP-telefoni og anden datatransmission
udbyde andre serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg.

2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved at indgå aftaler med en eller flere leverandører i en tidsbegrænset periode.

3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

4. Foreningen ønsker at dække Store Heddinge by og omegn med sit bredbåndskabelanlæg.

Tilslutning og medlemskab§ 3
1. Som ordinære medlemmer kan optages private hustande, som ejer, lejer eller bebor boliger inden for foreningens forsyningsområde jfr. § 2 stk. 4. Medlemskabet gælder for den husstand der er tilsluttet antenneanlægget.

2. De i stk. 1 nævnte husstande har ret til optagelse som ordinære medlemmer, at blive tilsluttet bredbåndsanlægget og at modtage de i § 2, stk. 1 anførte ydelser mod at betale tilslutningsafgift, kontingent og andre afgifter.

3. Enhver udlejer og boligforening, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen for sine boliger og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er medlem af foreningen. Meddelelse om udmelding kan ske af begge parter.

4. Som ekstraordinære og passive medlemmer kan optages private husstande, erhvervsvirksomheder eller institutioner, der bor eller har adresse i Stevns Kommune.

5. Enhver privat husstand, som er tilsluttet antenneanlægget, er pligtig til at være medlem af foreningen efter stk. 1. Enhver erhvervsvirksomhed eller institution, som er tilsluttet antenneanlægget, er pligtig til at være medlem af foreningen efter stk. 3.

6. Et medlem har pligt til skriftlig at meddele bestyrelsen, at det fraflytter boligen eller udmelder sig. Indtil meddelelse om fraflytning er modtaget, hæfter vedkommende stadig for alle ydelser til foreningen.

7. Afregningen mellem et fraflyttet medlem og et nyt medlem på adressen, er foreningen uvedkommende. Er ejendommen/lejemålet tilsluttet, og den nye ejer/beboer ikke ønsker at være medlem, skal det fraflyttede medlem betale for lukningen.

8. For udlejningsejendomme, boligforeninger eller ejendomme med ejerlejligheder kan bestyrelsen indgå særlige aftaler om ydelser og opkrævning af afgifter. Sådanne aftaler skal efterfølgende fremgå af formandens beretning på førstkommende ordinære generalforsamling.

9. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer blive tilsluttet på lige fod med andre medlemmer. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.

10. Ved flytning inden for forsyningsområdet, kan medlemskabet overføres til en anden bolig eller lokalitet, der er tilsluttet antenneanlægget, mod betaling af et gebyr. Bestyrelsen kan indgå særlige aftaler.

11. Såfremt der er mere end en lejlighed i en ejendom, betragtes hver lejlighed som en husstand, som kræver tilslutning.

12. Institutioner og lignende kan tilsluttes efter nærmere aftale med bestyrelsen.

Levering af ydelser og opkrævning heraf§ 4
1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.

2. Alle medlemmer har ret til levering af alle ydelser, foreningen kan levere. Intet medlem kan forpligtes til at aftage nogen ydelser. Medlemskab kan således tegnes og opretholdes ved alene at betale kontingent som passiv medlem.

3. Foreningens ydelser jf. § 2, udbydes i et antal pakker eller tv- og radiokanaler eller andre enkeltydelser, for hvilke der fastsættes en årlig pris. Information herom skal fremgå af foreningens hjemmeside.

4. De i stk. 3 nævnte ydelser forelægges og godkendes ved den årlige generalforsamling.

5. Bestyrelsen aftaler med andelsboligforeningerne og boligselskaberne samt ejere af udlejningsejendomme m.fl. hvorledes opkrævning skal finde sted. Aftalen omfatter betaling af kontingent og eventuel betaling for valgt pakke. Såfremt medlemmet har valgt en pakke til en pris over eller under standardpakken, reguleres beløbet direkte mellem medlemmet og Antennelaugets kasserer.

6. Tilbagebetaling jfr. stk. 5 sker 1 gang årligt i december måned.

7. Første årskontingent betales forholdsmæssigt for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted.

8. Ejere af ubeboede ejendomme og grunde betaler årskontingent som vedtaget på generalforsamlingen, når de er beliggende i foreningens forsyningsområde og foreningen er pligtig til at servicere området.

§ 5
1. I tillæg til det i § 4 nævnte årlige kontingent opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige det beløb, som følger af den programforsyning, husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

2. Benyttelse af andre tjenester og ydelser, der ikke leveres af foreningen men via bredbåndsforbindelsen, afregnes direkte med de godkendte eksterne udbydere. Såfremt dette er muligt betales kontingent og bidrag til foreningen fastsat på generalforsamlingen.

3. Bestyrelsen fastsætter gebyr for skift mellem programpakker og andre ydelser, som ikke er fastsat af generalforsamlingen.

§ 6
1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.

2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.

3. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

Udmeldelse af Antennelauget eller overgang til passivt medlemskab§ 7
1. Medlemmer kan ved skriftlighed udmeldes af foreningen til udgangen af nærmeste kvartal.

2. Medlemmer kan også vælge at overgå til at være passivt medlem, hvilket giver ret til gentilslutning. Bestyrelsen fastsætter eventuelt gebyr herfor.

3. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget.

4. Medlemmer som er tilsluttet i.h.t. aftale med boligselskaber hvor der er indgået en fælles tilslutning kan ikke udmelde boligen men være passivt medlem, og skal kun betale årskontingent til foreningen.

5. Såfremt anden lovgivning giver husstanden et andet valg, tages aftalerne med boligselskaberne op til eventuel forhandling.

Generalforsamling§ 8
1. Generalforsamlingen er Antennelaugets højeste myndighed.

§ 9
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i lokal avis, med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt. Indkaldelsen skal endvidere fremgå af foreningens hjemmeside og på Infokanalen.

3. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på informationskanalen og/eller hjemmesiden.

4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:
1.Valg af dirigent
2.Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5.Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår
6.Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7.Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
8.Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift og adresse være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 1. april.

Forslag som er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen medtages, når bestyrelsens finder det foreneligt med varetagelsen af medlemmernes interesser.

§ 10
1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 25% af medlemmerne skriftligt til formanden eller bestyrelsen og med angivelse af dagsorden kræver dette.

2. Indkaldelse skal ske med varsel på 14 dage og den skal afholdes senest 4 uger efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet eller begæring er modtaget.

3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære.

§ 11
1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.

2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har én stemme.

3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.

4. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

5. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun et andet medlem.

Dirigenten afgør hvornår fuldmagten skal afleveres.

6. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være af økonomisk eller anden art. Foreningen er uanset sagsanlæg eller senere appel berettiget til at foretage retslige skridt til forpligtelsens opfyldelse.

Ledelse – tegning – hæftelse§ 12
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 6 medlemmer, valgt ved den ordinære generalforsamling. Medlemmerne vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling.

2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

3. Der kan til bestyrelsen ydes honorar der er godkendt af generalforsamlingen. Godtgørelser udbetales i overensstemmelse med gældende regler.

4. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af specielle opgaver. I udvalget indgår altid 1 medlem af bestyrelsen.

5. Bestyrelsen skal sikre at foreningen har tegnet de relevante forsikringer m.v., herunder bestyrelsesansvarsforsikring.

6. Bestyrelsen skal sikre at foreningen har medlemskab til foreninger og sammenslutninger der har relevans til Antennelaugets eksistensgrundlag.

§ 13
1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

3. Bestyrelsen beslutter ved enighed hvorledes kassereren råder og disponerer over foreningens likvide midler.

§ 14
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

2. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse optage lån (hvis løbetiden er længere end 18 måneder) eller forhøje kassekreditten til vedligeholdelse, ombygning eller udvidelse af forsyningsanlægget.

3. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

Regnskab og økonomi§ 15
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger hvorledes opkrævningen skal foretages. Herunder også hvorledes opkrævning sker hos udlejere, boligselskaber, andelsboligforeninger, private parceller m.fl.

2. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.

3. Generalforsamlingen kan beslutte at revisionen tillige foretages af et anerkendt revisionsfirma. De lokale revisorer og bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at revisionen også foretages af et anerkendt revisionsfirma.

Restancer§ 16
1. Hvis et medlem, boligforening, andelsforening m.fl. ikke efter påkrav har indbetalt skyldigt kontingent og øvrige skyldige ydelser til antennelauget, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso. Medlemmets tilslutning til anlægget kan afbrydes når der er afsendt én skriftlig rykker. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for fra- og gentilkobling til anlægget.

2. Bestyrelsen fastsætter tariffer herfor. Tariffen skal mindst udgøre et beløb der svarer til omkostningerne afholdt af antennelauget.

Ejerskab§ 17
1. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med målepunkt ved de tilsluttede boligenheder. Stikledninger på egen grund er ikke omfattet.

Fraflytning§ 18
1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem, såfremt vedkommende enten betaler det tidligere medlems restancer eller det til enhver tid gældende tilslutningsbidrag. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.

2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet. Boligforeninger, andelsboligforeninger m.fl. er forpligtet til at meddele bestyrelsen om nye lejere/ejere. Disse foreninger er også garanter for betaling af eventuelle restancer.

3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jfr. § 17, da den følger ejendommen.

Vedligeholdelse, kontrol og teknisk installation§ 19
1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

2. Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

§ 20
1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 17.

2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 21
1. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

2. Bestyrelsen og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til Antennelaugets installationer. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 22
1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.

Udvidelser§ 23
1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af forsyningsanlægget inden for det geografiske område med henblik på at få nye medlemmer eller indgå aftale med nye boligselskaber, foreninger og øvrige udlejere.

2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig inden for de rammer, som følger de retningslinjer der er besluttet eller henstillet af generalforsamlingen. Løbende opgradering af anlægget der følger markedsudviklingen orienter bestyrelsen om på generalforsamlingen.

3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

4. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer, må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Vedtægtsændringer – foreningsophør§ 24
1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Der skal foreligge en fyldestgørende begrundelse herfor.

2. Ændring af foreningens vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

3. Ved opløsning af antennelauget gælder stk. 2 ligeledes. Hvis bestyrelsen ikke er enig heri, skal bestyrelsen inden 21 dage afholde en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske senest 10 dage efter den ordinære generalforsamling. I indkaldelsen skal bestyrelsen begrunde sine bevæggrunde for, at antennelauget ikke skal opløses.

4. Eventuelt overskud, efter at alle laugets forpligtelser er dækket, fordeles til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning. Afgørelsen sker ved simpelt stemmeflertal.

Fortolkning§ 25
1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller på hjemmesiden.

3. Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 2016.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00